കാക്കക്കഥകളും ശാസ്‌ത്രരഹസ്യങ്ങളും

Kaakkakathakalum Sastrarahasyangalumകാക്കയേപ്പറ്റിയും അറിയാനുണ്ട്, പഠിക്കാനുണ്ട്. ശാസ്‌ത്രജ്ഞന്മാർ കാക്കകളേപ്പറ്റി നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾ അതിരസകരമായ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. കാക്കക്കഥകളോടൊപ്പം ആ രഹസ്യങ്ങളും പ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസ് എഴുതിയ ഈ പുസ്‌തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രീകരണം മധു.

BUY THIS BOOK @ INDULEKHA.BiZ

Children’s Literature
Author: Prof. S. Sivadas
Publisher: Keerthi Books, Kollam
Paper Back
Pages: 83
Price: INR 70

Discuss This Book