ബിരിയാണി മുതൽ തൈരുസാദം വരെ

biriyaniബിരിയാണികൾ, പുലാവുകൾ, കിച്ച്ഡികൾ, റൈസുകൾ, പൊങ്കലുകൾ, കഞ്ഞികൾ. നാടൻ മറുനാടൻ പലനാടൻ റൈസ് വിഭവങ്ങൾ. ആധികാരികം, അതിലളിതം, അതീവഹൃദ്യം.

BUY THIS BOOK @ INDULEKHA
Recipes
Author: Suma Sivadas
Publisher: Keerthi Books, Kollam
Paper Back
Pages: 104
Price: INR 100

Discuss This Book