മഹാഭാരതത്തിലൂടെ

മഹാഭാരതത്തിലൂടെ

“ഈ പുസ്തകം സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. വളരെ ലളിതവും വ്യക്തവുമായ ഭാഷയിൽ യാതൊരു സങ്കീർണ്ണതകളുമില്ലാതെയാണ് മുല്ലക്കര എഴുതുന്നത്. വർത്തമാനം പറച്ചിലിലൂടെ, ഇതിഹാസ കാലഘട്ടത്തിലെ അമാനുഷരുടെയൊക്കെ കൈപിടിച്ചുനടക്കുവാൻ സാധാരണക്കാരനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നുമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം “
– സുഗതകുമാരി

BUY THIS BOOK @ INDULEKHA
Author: Mullakkara Ratnakaran
Publisher: Sankeerthanam
Paper Back
Pages: 172
Price: INR 200

Discuss This Book