കൗൺസലിങ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ

counciling-vidyalayangalilഅധ്യാപകന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും നൂറായിരം പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ്. ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരാനും നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് പ്രായോഗികചിന്തകളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഈ പുസ്തകം പറഞ്ഞുതരുന്നു.

BUY THIS BOOK @ INDULEKHA.BiZ

Title: Counselling Vidyalayangalil
Counselling Psychology / Self Help
Author: Muraleedharan Mullamattam
Publisher: Keerthi Books, Kollam
Paper Back
Pages: 191
Price: INR 150

Discuss This Book