ജി വൈലോപ്പിള്ളി ഇടശ്ശേരി

g vylopilli edaseryമലയാള കവിതയിൽ ഋതുഭേദങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയ കവികളാണ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പും വൈലോപ്പിള്ളിയും ഇടപ്പള്ളി. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയങ്കരരായിരുന്ന ഈ മഹാകവികളുടെ കാവ്യജീവിതങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ചവറ കെ എസ് പിള്ള രചിച്ച ജി വൈലോപ്പിള്ളി ഇടശ്ശേരി.

BUY THIS BOOK @ INDULEKHA.BiZ

Title: G Vyloppilli Edassery
Biography / Children’s Literature
Author: Chavara K S Pillai
Publisher: Keerthi Books, Kollam
Paper Back
Pages: 156
Price: INR 120

Discuss This Book