ഡിലനോയ്‌യുടെ വാൾ

ചരിത്രത്തിലെ ഡിലനോയ്‌യിൽ നിന്ന് ഡിലനോയ്‌‌യുടെ വാളിലേക്കുള്ള ദൂരം ഭാവനയുടെയും ഫാന്റസിയുടെയും ഓരം ചേർന്നു നടക്കാൻ പ്രിയവായനക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവ് ജോസ് പനച്ചിപ്പുറത്തിന്റെ പുതിയ നോവൽ.

BUY THIS BOOK @ INDULEKHA

Novel
Author: Jose Panachippuram
Publisher: Keerthi Books, Kollam
Paper Back
Pages: 48
Price: INR 40

Discuss This Book