ഹൃദ്രോഗം വന്നാലും വരാതിരിക്കാനും

Hrudrogam Vannalum Varathirikkanumനമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവയവമാണ് ഹൃദയം. ഹൃദയത്തെ കരുതലോടെ കാത്താൽ ഹൃദയാഘാതം ഒഴിവാക്കാം. എന്നാൽ, ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായാലോ? പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ഒഴിവാക്കാൻ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്.

BUY THIS BOOK @ INDULEKHA

Health Science
Author: Dr G Vijaya Raghavan
Publisher: Sankeerthanam Publications, Kollam
Paper Back
Pages: 102
Price: INR 85

Discuss This Book