സിന്ദൂരപാചകം

Sindoorapachakam

സൂര്യ ടിവിയിലെ സിന്ദൂരം എന്ന പ്രശസ്തമായ സ്ത്രീകളുടെ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ജനശ്രദ്ധ നേടിയ രുചികരമായ വിഭവങ്ങളുടെ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ. വൈവിധ്യമാർന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ 11 വിഭാഗങ്ങളിലായി നൂറിലധികം കുറിപ്പുകളുണ്ട്.

BUY THIS BOOK @ INDULEKHA

Recipes
Author: Toshma Biju Varghese
Publisher: Keerthi Books, Kollam
Paper Back
Pages: 104
Price: INR 100

Discuss This Book