ഇറച്ചിക്കറികൾ കട്‌ലറ്റുകൾ റോസ്റ്റുകൾ

Irachi Currykal Cutletukal Roastukalഉള്ളിക്കോഴിയും മരുന്നുകോഴിയും മുതൽ ഇറച്ചിവടയും മറാഠിമട്ടണും വരെ അതിരുചികരമായ മാംസവിഭവങ്ങളുടെ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ. സുമ ശിവദാസ് തയാറാക്കിയ ‘ഇറച്ചിക്കറികൾ കട്‌ലറ്റുകൾ റോസ്റ്റുകൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ, ചിക്കൻ തീയൽ, ഇംഗ്ലിഷ് ചിക്കൻ, പെപ്പർ ചിക്കൻ, ചിക്കൻ ബെയ്ക്ക്, ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ, തൈര് മട്ടൺ കറി, റോഗൻ ജോഷ്, പാച്ചോരി, കോഴിക്കുമ്പളങ്ങ എന്നിങ്ങനെ 45 വിഭവങ്ങളുടെ കുറിപ്പുകളും നിരവധി പൊടിക്കൈകളുമുണ്ട്.

BUY THIS BOOK @ INDULEKHA
Recipes
Author: Suma Sivadas
Publisher: Keerthi Books, Kollam
Paper Back
Pages: 112
Price: INR 100

Discuss This Book