കഞ്ഞികൾ കറികൾ ചമ്മന്തികൾ

sumasivadasപുത്തരിക്കഞ്ഞി, പാൽക്കഞ്ഞി, വിഷുക്കഞ്ഞി, ഇറച്ചിക്കഞ്ഞി, മരുന്നുകഞ്ഞി എന്നിങ്ങനെ പലതരം കഞ്ഞികൾ. തൊട്ടു കൂട്ടാനായി പലതരം ചമ്മന്തികളും അച്ചാറുകളും. കായ്‌ത്തോരൻ, കപ്പപ്പുഴുക്ക്, അസ്‌ത്രം തുടങ്ങി അറുപതിലേറെ വിഭവങ്ങൾ.

BUY THIS BOOK @ INDULEKHA
Recipes
Author: Suma Sivadas
Publisher: Keerthi Books, Kollam
Paper Back
Pages: 109
Price: INR 100

Discuss This Book